מבצעים
מבצעים

המבצע הסתיים!

תקנון הגרלה

1 .הגדרות

1.1" .עורכת ההגרלה" – קניון ים המלח להלן:" הקניון"

1.1" .ההגרלה" או ה"מבצע" – הגרלה פעם שבועיים על זכיה אחת מתוך כלל המשתתפים  (משתתפי ההגרלה דרך דף הנחיתה). בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להודעה בדבר מתן היתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין – 1711( להלן: "ההיתר הכללי"( ואשר תקנון זה הוא תקנונה.

3.1" .המפקח" –הנהלת הקניון

1.1" .הפרסים" –כל סכום הקניה במתנה לזיכוי לרכישה בקניון

המבצע. הפרס ניתן למימוש עד 1.1.23

2 .המשתתפים

1.1" .משתתף" – לקוח אשר יבצע רכישה מזכה, כהגדרתה להלן, בתקופת המבצע, וימלא את פרטיו בדף הנחיתה באתר

התקנון.

1.1 .לא ישתתפו בהגרלה עורכת ההגרלה, המפקחת, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם. "בני

משפחה" לעניין סעיף זה – בני זוג, הורים, אחים ואחיות, וילדים/ות.

3.1.ההשתתפות בהגרלה אסורה מתחת לגיל 18.

3 .תקופת המבצע

1.3.המבצע מתאריך ה13.10.22 עד 27.12.22

1.3 .עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את יום המבצע ו/או לבטלו בכל

עת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תשמע כל טענה לעניין זה.

4 .השתתפות במבצע

1.1 .כל הרוכש בתקופת המבצע בחנויות הקניון, בקנייה אחת, קרי חשבונית מקורית אחת, בסך מינימלי של 499 ש"ח

, לא כולל רכישות במסעדות או בנקודת הנוחות של סיגריות, לוטו וכדו'

להלן: "רכישה מזכה", בכפוף להוראות התקנון.

1.1.אין הגבלה על מספר הפעמים שמשתתף זכאי לקחת חלק בהגרלות (בתנאי שהוא ביצע את הקניה), בכפוף ובהתאם למספר הרכישות

המזכות שביצע ובהתאם ליתר הוראות תקנון זה.

3.1 .חשוב לציין שרק חשבוניות מקור זכאיות בפרס. חשבוניות "העתק" לא ייחשבו.

1.1 .כל משתתף ימלא באתר טופס הנושא את פרטיו האישיים לרבות, שם מלא, גיל, כתובת מגורים, חשבון דוא"ל,

ואפשרות להצטרף למועדון העתידי של הקניון ,וקבלת חומרים פרסומים מעת לעת .להלן: "טופס פרטים

אישיים"

4.1 .כל משתתף ימלא טופס באתר, בצרוף טופס הפרטים האישיים

/.1.מובהר כי משתתף בתקופת ההגרלה, אינו זכאי לזכייה ביותר מפרס אחד, וככל ומשתתף יעלה בגורל

כזוכה יותר מפעם אחת, תבוטל הזכייה כאמור, ותערך הגרלה חוזרת.

5 .שיטת ההגרלה

1.4.הקניון יערוך כל שבועיים החל מתאריך ה27.10.22 ההגרלה בימי חמישי שבה יוגרל תו הקניה

נציג מטעם עורכת ההגרלה יגריל מתוך סך כל המשתתפים את הפרס באופן שהעלאת הגורל תתבצע באופן

אקראי.

1.4 .לאחר הגרלת המשתתף הזוכה תפעל עורכת ההגרלה לאיתור הזוכה בהתאם לנתונים המצויים בידה לשם

מתן הודעה בדבר זכייתו בהגרלה, וכן תפרסם את שם הזוכה ברשתות החברתיות ובאתר.

3.4 .לאחר איתור הזוכה תימסר לו הודעה מפורטת בדבר דרך מימוש הזכייה בהתאם לשיקול דעת עורכת

ההגרלה.

1.4 .בלי לגרוע מהוראות הסעיפים לעיל, תהא המפקחת רשאית להכריע על פי שיקול דעתה הבלעדי בדבר

הזכות לפרס, בכל מקרה בו עולה החשד כי נפל פגם וכן מכל סיבה אחרת הקשורה לתרמית או סיבה

רלוונטית אחרת.

6 .המפקחת/ הנהלת הקניון

1./.המפקחת/ הנהלת הקניון תהא אחראית לטיפול בפניות המשתתפים, להכריע בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי,

לרבות בפרשנות התקנון וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת ההגרלה לבין זוכה, מועמד לזכייה או טוען

לזכייה.

1./.החלטת המפקחת/ הנהלת הקניון בכל הקשור להגרלה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין, והמשתתף מוותר בזאת על כל

טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקחת.

7 .כללי

1.1 .בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא

מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון

זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

1.1 .למשתתפים ,לרבות לזוכה, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי המבצע ו/או לפעולות בהן

תנקוט עורכת ההגרלה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרמו

בגינם.

3.1.יובהר, כי הפרס הינו מטעם קניון ים המלח

את הפרסים )להלן: "הספק"(. אין בעריכת המבצע ע"י עורכת ההגרלה כדי להטיל אחריות או חבות כלשה

על עורכת ההגרלה או מי מטעמה בכל הקשור לפרס, טיבו, איכותו, תוקף מימושו, אופן מימושו ותיאורו,

לרבות אך לא רק תיאורו בפרסומי המבצע. כל טענה בקשר עם הפרסים תופנה ישירות לספק.

1.1 .עורכת ההגרלה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות או להקדים כל תאריך ו/או מועד שנקבעו

למשתתף לצורך הוכחת זכותו לפרס ו/או מימוש הפרס ו/או כל מועד אחר העולה בקשר עם זכות המשתתף

לפרס כלשהו ולמימושו.

4.1.המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי פוטר את עורכת ההגרלה והמפקחת

מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין למבצע ו/או לפרס ו/או למימושו.

/.1.המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ומתחייב, כי כל תקלה, איחור וכד', שמקורם בין היתר במלחמה,

שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כוח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של

תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

1.1 .כל משתתף ו/או הרוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי דבר השתתפות וקבלת הפרס וכן דבר זכייתו

בהגרלה עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה,

בעיתונות, באתר האינטרנט על פי כל דין, וכי בהשתתפותו במבצע מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף

ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים,

לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של עורכת ההגרלה, וכי כתנאי להשתתפותו במבצע קיבל את כל

ההסכמות ו/או ההיתרים הנדרשים לקיום פרסום כאמור.

8.1.המבצע כפוף לתקנון, הנמצא לעיון באתר הקניון

לפרטים נוספים

לידעתכם- מבצע המע"מ כבר לא בתוקף ובמקומו קיימים מבצעים חדשים ושווים. התעדכנו אצלנו באתר או ברשתות החברתיות. קניה מהנה

לפרטים נוספים

מבצי הקיץ של כאפריס עד 70 אחוז הנחה.

עד ל31.8.2020

לפרטים נוספים

CHIC SUMMER WITH HOT NINE WEST SALE!

קונים ב- 500 ₪ ומשלמים רק 200 ₪ !

*לדגמים שבמבצע *תוקף 31/8/2020

 

לפרטים נוספים
map
איך מגיעים אלינו?
להזמנת שאטלים מהמלון חינם >